Algemene voorwaarden

DEELNEMERSREGLEMENT KIDS 4 KIDS CHALLENGE 2020

Definities

 • Evenement: het door Stichting Winnen Doen We Samen te organiseren evenement de Kids 4 Kids Challenge
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 • Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 • Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Winnen Doen We Samen) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

De Kids 4 Kids Challenge is geen wedstrijd. Het doel is zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen hiv, door samen te sporten en spelen.

Als deelnemer aan de Kids 4 Kids Challenge gelden de volgende regels:

Enkele belangrijke gegevens over de Kids 4 Kids Challenge 2020

 • Woensdag 29 april;
 • Per deelnemer kun je maximaal één keer aan alle activiteiten meedoen;
 • Bij inschrijving verklaart de ouder/verzorger dat deze bekend en akkoord is met de inhoud van dit reglement. Bij niet-naleving van dit reglement kan de organisatie een deelnemer uitsluiten van deelname;
 • De deelnemer en zijn/haar ouder/verzorger dient zich volledig in te zetten om het streefbedrag van 25 euro te behalen en dit te realiseren via de deelnemerspagina.
 • Bij het niet behalen van het sponsorbedrag behoudt de Organisator het recht een kind uit te sluiten van deelname!
 • Eventuele contante donaties en financiële voordelen die voortvloeien uit de Kids 4 Kids Challenge, worden door de ouder/verzorger overgemaakt naar de actiepagina van de desbetreffende deelnemer.

1. Inschrijving

De inschrijvingstermijn start op 14 februari 2020 en sluit op 24 april 2020 om 23.59 uur of bij het bereiken van 250 deelnemers. Verzoeken tot deelname na sluiting van deze termijn kunnen met motivatie naar ons gemaild worden (info@kids4kidschallenge.nl). Beslissingen over toelating worden door de Organisator genomen en zijn bindend.

Let op:

Iedere Deelnemer heeft zijn eigen persoonlijke account waarop basis informatie over de deelnemer te vinden is. De inschrijving is alleen definitief als het inschrijfgeld van €10,-  is betaald. De inschrijving bestaat uit 4 stappen:

 1. Het invullen van het inschrijfformulier
 2. Het voldoen van het inschrijfgeld van €10,-
 3. Je ontvangt een bevestigingsmail van jouw inschrijving
 4. De inrichting van een persoonlijke deelnemerspagina (let op: in het weekend ingeschreven betekent dat jouw deelnemerspagina op maandag of dinsdag daarop volgend wordt ingericht).
 5. Het verzamelen van het sponsorgeld van €25,-

Zolang er geen inschrijfgeld is betaald, is de inschrijving niet definitief en is de inschrijving niet gelukt. Als stap 2 is afgerond, wordt een bevestigingsmail verstuurd met de door jou ingevulde gegevens.

2. Inschrijfvoorwaarden

2.1 De inschrijving is per e-mail bevestigd en het inschrijfgeld is betaald.

2.2 Het inschrijfgeld bedraagt €10,-. Het inschrijfgeld moet tijdens het inschrijfproces worden betaald.

2.3 Het sponsorgeld bedraagt €25,- en dient één dag voor het evenement aan de Organisator overgemaakt te zijn via de persoonlijke donatiepagina van Deelnemer.

Let op: het inschrijfgeld is alleen via iDEAL te betalen.

2.4 Het is niet toegestaan en ook niet mogelijk (de inschrijfmodule staat dit niet toe!) om fictieve deelnemers op te voeren.

2.5 Het vervangen van een deelnemer is mogelijk tot en met 24 april 2020;

2.5 De ouder/verzorger die de deelnemer heeft aangemeld gaat akkoord met eventueel gebruik van de beeltenis van de deelnemer in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden van de stichting Winnen Doen We Samen, zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

2.6 Het inschrijfgeld wordt niet geretourneerd bij uitschrijving, ook niet bij vrijwillige uitschrijving. Wanneer er zich bijzondere omstandigheden voordoen waardoor Deelnemer genoodzaakt is zijn deelname te annuleren neem dan contact op met de Organisator via info@kids4kidschallenge.nl.

2.7 Indien een ingeschreven Deelnemer om medische redenen niet mag mee doen en dit medisch advies vóór 24 april 2020 om 12.00u is voorgelegd aan de organisatie (info@kids4kidschallenge.nl) dan is het mogelijk dat het inschrijfgeld wordt gerestitueerd. Daarbij geldt dat gerealiseerde opbrengsten uit donaties of sponsorgeld niet worden geretourneerd.

2.8 Van elke deelnemer, verwachten we dat die zich tot het uiterste inspant om een bijdrage van minimaal €25,- euro bijeen te brengen (los van de €10,- inschrijfgeld). Daarbij worden contante donaties en financiële voordelen die voortvloeien uit de Kids 4 Kids Challenge overgemaakt naar de actiepagina van de deelnemer.

2.9 De persoonlijke actiepagina bij op de website wordt door de Organisator bijgehouden.

2.10 Deelname aan de Kids 4 Kids Challenge vindt plaats op eigen risico; zie ook artikel 3, 4 en 5.

3. Deelnemers onder de 18 jaar

Deelnemers aan de Kids 4 Kids Challenge zijn jonger dan 18 jaar. Dat betekent dat wij toestemming vragen aan een ouder/voogd voor deelname van het kind aan het evenement. Deelnemers aan de Kids 4 Kids Challenge doen mee onder verantwoordelijkheid van hun ouder en/of verzorger en hebben de schriftelijke goedkeuring van hun ouder en/of verzorger nodig. Deze schriftelijke goedkeuring is verstrekt tijdens het invullen van het inschrijfformulier.

4. Veiligheid

4.1 Tijdens het evenement is het verplicht alle instructies van spelleiders en de vrijwilligers van de organisatie op te volgen. 

4.2 Als ouder/verzorger dien je ervoor te zorgen dat de door jou aangedragen Deelnemer afdoende verzekerd is tegen alle eventuele schade die de deelnemer aanbrengt aan anderen en/of aan eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).

4.3 Mochten we tijdens deelname van door de ouder/verzorger opgegeven Deelnemer aan de het Evenement een beroep moeten doen op medische zorg, dan is het van belang dat wij op de hoogte zijn van eventuele allergieën, gebruik van geneesmiddelen en of de desbetreffende deelnemer onder behandeling bent van een huisarts en/of een specialist.

4.4 Bovendien vragen wij elke ouder/verzorger voor de door hen ingeschreven Deelnemer minimaal één contactpersoon in geval van nood aan ons door te geven tijdens de inschrijving.

4.5 Deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen van de op het terrein aanwezige Kids 4 Kids Challenge-organisatie en spelleiders op te volgen.

5. Aanwijzingen en overtreding daarvan

Tijdens het evenement is het verplicht alle instructies van spelleiders en de vrijwilligers van de organisatie op te volgen. 

Indien van toepassing moeten alle aanwijzingen van de Nederlandse autoriteiten door deelnemers en eventuele aanwezige ouders/verzorgers onmiddellijk opvolgen.

Bij ongeoorloofd gedrag door verzorger en/of deelnemer kan een deelnemer door de organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Deelname aan de Kids 4 Kids Challenge is te allen tijde volledig op eigen risico van de deelnemer/ouder/verzorger.

6.2 De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan het evenement. Dit geldt ook bij afgelasten of verplaatsen van het evenement, en voor ongevallen, diefstal of welke schade dan ook.

6.3 Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

6.4 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

6.5 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

6.6 De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

6.7 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

6.8 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

7. Overige

7.1 De Organisator van het Evenement (de Kids 4 Kids Challenge) kan op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten het Evenement (de Kids 4 Kids Challenge) geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal een nieuwe datum worden vastgesteld. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden en sponsorgelden aan Deelnemer plaatsvinden, tenzij later anders besloten door Organisator.

7.2 De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

7.3 Doorverkoop of overdracht van het startbewijs van het Evenement is alleen toegestaan voor Deelnemer indien de organisatie hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld en de gegevens van de nieuwe deelnemer voor 14 december bij de organisatie zijn doorgegeven.

7.4 In geval van onduidelijkheid in of onvolledigheid van het reglement besluit de organisatie wat de handelwijze moet zijn.

Heb je nog vragen, klachten of opmerkingen?

Kijk dan eerst bij de ‘veel gestelde vragen’. Zit het antwoord op je vraag er niet tussen, mail dan met info@kids4kidschallenge.nl. We doen ons best je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Belangrijke data voor de agenda

Datum van het evenement
29 april 2020
Opening inschrijving
14 februari 2020 (14.00 uur)
Sluiting inschrijving
24 april 2020 (12.00 uur)
Sluiting mogelijkheid tot wijziging deelnemers
24 april 2020 (12.00 uur)

Verklaringen bij het inschrijven:

Ik heb kennisgenomen van het reglement van de Kids 4 Kids Challenge en zal dienovereenkomstig handelen.

Ik geef de stichting Winnen Doen We Samen toestemming om mijn e-mailadres te gebruiken voor het zenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen en berichten die te maken hebben met het evenement de Kids 4 Kids Challenge. De stichting Winnen Doen We Samen zal dit adres niet doorgeven aan derden of voor andere doeleinden gebruiken. Let op: Als je hier niet voor kiest, ontvang je van ons op geen andere manier informatie over het evenement.